مشاور عرضه

جهت فروش سهام شرکت‌ها در بازارهای شفاف بورس و فرابورس، اولین گام عرضه عمومی سهام شرکت‌هاست. از این رو شرکت کارگزار صباتأمین با داشتن کادری مجرب در این زمینه، درتمامی مراحل عرضه در کنار شرکت‌ها خواهد بود. خدمات مشاور عرضه شرکت کارگزاری صباتأمین به شرح زیر می باشد.

  • ارائۀ مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضۀ اوراق بهادار و تکالیف قانونی ناشر
  • بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیۀ گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح در خصوص گزارش‌های یادشده
  • نمایندگی قانونی ناشر نزد مراجع ذی‌صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار
  • ارزشگذاری شرکت و تهیه گزارش ارزشگذاری
  • تعیین قیمت عرضه اوراق بهادار

شرکت‌هایی که طی سال‌های اخیر توسط شرکت کارگزاری صباتأمین عرضه شده اند در جدول زیر نشان داده شده اند.

نام شرکت کارگزار عرضه کننده بازار گردان سال عرضه اولیه
سرمایه گذاری تامین اجتماعی کارگزاری صبا تامین کارگزاری صبا تامین 1399
سرمایه گذاری صبا تامین کارگزاری صبا تامین کارگزاری صبا تامین 1399
سیمان ساوه کارگزاری صبا تامین کارگزاری صبا تامین 1398
کلر پارس کارگزاری صبا تامین کارگزاری صبا تامین 1398
توزیع داروپخش کارگزاری صبا تامین کارگزاری صبا تامین 1398
پخش هجرت کارگزاری صبا تامین کارگزاری صبا تامین 1398
دارویی ره آورد تامین کارگزاری صبا تامین کارگزاری صبا تامین 1398
تولید ژلاتین کپسول ایران کارگزاری صبا تامین کارگزاری صبا تامین 1398
سرمایه گذاری صدر تامین کارگزاری صبا تامین کارگزاری صبا تامین 1398
شرکت کشت و دامداری فکا کارگزاری صبا تامین کارگزاری صبا تامین 1398