آشنایی با سبدگردان صبا

یکی از خدمات کارگزاری صباتامین به افرادی که علاقمندند تا بخش قابل توجهی از دارایی خود را در بازار بورس سرمایه گذاری کنند، سبدگردانی اختصاصی است.

سبدگردان صبا